องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานควบคุมภายใน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

 อาชีพ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  รองลงมา  คืออาชีพรับจ้างและค้าขาย   การทำการเกษตร ได้แก่  การทำนา  การทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำประหลังและการปลูกผักต่างๆ  เช่น  คะน้า   ผ้ากาด  ผักชี 

ถั่วฝักยาว  การปลูกไม้ผลต่าง  เช่น  มะม่วง  ขนุน  มะละกอ  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่วยเป็น

รายได้อีกด้วย  สัตว์ที่เลี้ยงกันมากได้แก่  สุกร  เป็ด  ไก่  วัว  และกระบือ  สำหรับนอกภาคเกษตรกรรมนั้นพบว่า  ประชากรของตำบลบ้านเก่า  ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่จะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสีคิ้ว  อำเภอปากช่าง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  และจังหวัดใกล้เคียง เช่น  สระบุรี  ลพบุรี  ชัยภูมิ  ปทุมธานี  และกรุงเทพฯ

   
 
     

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                                -  ปั๊มหลอดแก้วหมุนมือ                                        5             แห่ง

                                -  โรงสี                                                                    9             แห่ง

-  ร้านค้าในหมู่บ้าน                                               66            แห่ง