องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานควบคุมภายใน

สมาชิกสภา อบต.
 

นายบุญส่ง  พงษ์สวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสนาม กองขุนทด
นายจำลอง  กิจขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางวรัชยา  คำสิงห์นอก  
นายจิรสิน หมอกขุนทด
นายวิรัช  ไพริง
นายอนันต์  แกมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2นายเทียม กินขุนทด
นายวิเชาว์  กาญขุนทด
นายไผ่  เกียมขุนทด
-ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายบุญแหลม เผียดสูงเนิน
นายสุริยา  แจงสูงเนิน
นายจำลอง กิจขุนทด 
นายบุญมี  เกี้ยวสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด
นายวีระ  โสตถิภิญโญ
นายสมมิตร แกบขุนทด
นายสุพพัต  ก่อมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8


นายเริงชัย  พินขุนทด
นายไพรวัลย์  กนขุนทด
นางรุ่งอรุณ  กงขุนทด
นายสมาน เกียะขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10


นายบุญเติม อาบสุวรรณ์
 นายสุรชัย ทองหนองบัว
นายสมชาย กุมขุนทด
นายบุญส่ง  พงษ์สวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 
 
นายบัวลา  กมขุนทด
นายสนาม กองขุนทด
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13