วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพ็ชร - บ้านนางมะนาว บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามห้วยลำเชียงไกร บ้านเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับอัดบดสายหลังอนามัยวังโป่ง บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างวางท่อ คสล.ท่าลาน บ้านเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยพันถึงป่าไผ่หัวนาดง บ้านชัยพัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ริ้วถึงบ้านจิราภรณ์ บ้านสระพัง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลบ้านเก่า จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง