วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านเก่า - บ้านกลาง บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสะเกียก บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านน้อยโรงสูบ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อสเปรย์กระป๋องกำจัดยุง (กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชัยพัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองหมากเฮ้า - ท่าม่วง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะเดาถึงบ้านเก่า บ้านพันชนะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะเดาถึงบ้านเก่า บ้านพันชนะ บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง