องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
ประกาศลดขั้นตอน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานการงบการเงินประจำปีงบประมาณ
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตร
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด จัดทำโครงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตร  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2560  ณ  บ้านใหม่รุ่งเรือง&...
 
  โครงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตร
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามเสียงดน...
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 'ขยับกายสบายชีวี ด้ว...
  โครงการเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...
  โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมา...
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านเก่า ประจำปี ๒...
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประ...
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบ้านเก่า
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บ้านเก่าเกมส์ ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม