องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานควบคุมภายใน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  การติดตั้งสะพานเบลีย์ห้วยน้ำขาวสำเร็จลุล่วงเรียบร้อย
       ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ภารกิจติดตั้งสะพานห้วยน้ำขาวตำบลบ้านเก่าได้เสร็จสิ้นและเปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว น้ำหนักรถไม่เกิน 12 ตัน และต้องขอขอบคุณทีมงานป้องกันภัยเขต 5 นครราชสีมาและทุกท่าน...
 
  การติดตั้งสะพานเบลีย์ห้วยน้ำขาวสำเร็จลุล่วงเรียบร้...
  ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ ห้วยน้ำขาว
  ประชาสัมพันธ์ ปิดเส้นทางจราจร
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระ...
  ขอขอบคุณนายวิสูตร สีถาน ที่มอบอุปกรณ์ชุดดับเพลิง ใ...
  ประชาสัมพันธ์ การซ่อมแซมคอสะพานห้วยน้ำขาว
  แจ้งประชาสัมพันธ์ คอสะพานห้วยน้ำขาว ต.บ้านเก่า ชำร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้้จัดทำโครงการอบรมพ...
  จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่...
  ติดตามการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้