องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยโทดนัย  สุริโยภาส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.06-1978-7965

นายธนพงษ์  ทะนา

นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า

นายรัตนะ  อดุลย์กลาง

หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-7609586 โทร.083-3846268 โทร.092-497-3926
 

 นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า


นางขวัญใจ ปิ่นสกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.0833846268
โทร.06-5359-1996