องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

ว่าที่ร้อยโทดนัย  สุริโยภาส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

นายธนพงษ์  ทะนา

นายวสันต์    สีขุนทด  

นายพิทักษ์  หมอกขุนทด

หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปนายณราศักดิ์  เฝ้าหนองดู่

นางสาววิลาวรรณ  ชาขุนทด

นายพงศ์พันธุ์  ศิริธรรม

นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิชาการเกษตรนายมนตรี  ชมตะคุ นางสาวผกามาศ  วงศ์อินทร์จันทร์ นางมยุรา  สีถาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 
นางสาวกมลชนก  เกตุขุนทด

นางสาววิภาดา  เพ็ชรนอก

นายธีรพันธ์  พุขุนทด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

 นายกฤษฏี  กินขุนทด
 นายปรีชา  เขียวงาม
นางสาวสมฤดี  กมขุนทด
 พนักงานขับรถ  ตกแต่งสวน
คนงานทั่วไป


นายวุฒิศักดิ์  เกตุกลางดอน นางสาวดวงตา  ทงสันเทียะ
นายชาญณรงค์  กุมขุนทด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
ยาม