องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสาวภูษิตา  กำเนิดเขว้า
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวอนงนุช ธนไพศาล

นายวิทยา  ปิ่นสกุล นางอ่อนจันทร์  คูณขุนทด
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ครู คศ.2


- ว่าง -
นางสาวธิติมา  กิตติรงค์
นางสาวหงษ์ทอง  กูกขุนทด
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.2นางวิภาพร   เวกสูงเนิน นางกองเขียน   กูกขุนทด นางมาลี   ชาญพิทญา
 ครู คศ.2
ครู คศ.2
ผู้ดูแลเด็กนางสาวศิรินธร   พาขุนทด
นางสุวารี  เกนขุนทด
นางจูหลิน  แจ่มในเมือง
ผู้ดูแลเด็ก
     ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก