องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  รองลงมา  คืออาชีพรับจ้างและค้าขาย   การทำการเกษตร ได้แก่  การทำนา  การทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำประหลังและการปลูกผักต่างๆ  เช่น  คะน้า   ผ้ากาด  ผักชี 

ถั่วฝักยาว  การปลูกไม้ผลต่าง  เช่น  มะม่วง  ขนุน  มะละกอ  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่วยเป็น

รายได้อีกด้วย  สัตว์ที่เลี้ยงกันมากได้แก่  สุกร  เป็ด  ไก่  วัว  และกระบือ  สำหรับนอกภาคเกษตรกรรมนั้นพบว่า  ประชากรของตำบลบ้านเก่า  ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่จะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสีคิ้ว  อำเภอปากช่าง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  และจังหวัดใกล้เคียง เช่น  สระบุรี  ลพบุรี  ชัยภูมิ  ปทุมธานี  และกรุงเทพฯ

   
 
     

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                                -  ปั๊มหลอดแก้วหมุนมือ                                        5             แห่ง

                                -  โรงสี                                                                    9             แห่ง

-  ร้านค้าในหมู่บ้าน                                               66            แห่ง