องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ธ.ค. 2561 ]248
2 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2561 ]287
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 28 ธ.ค. 2561 ]247
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]277
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]245
6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 ธ.ค. 2561 ]245
7 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 28 ธ.ค. 2561 ]289
8 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]250
9 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 28 ธ.ค. 2561 ]242
10 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2561 ]242